Apache Virtual Host Oluşturma.

Apache Virtual Host Oluşturma.

1) /etc/hosts (Hosts dosyasına ilgili domain kaydını ekle)

127.0.1.1	misal.com		misalcom

2) /etc/apache2/sites-available/misal.com.conf (Yeni domainin ayarlarını tutacağı dosyayı oluştur.)

<VirtualHost *:80> 	
    ServerAdmin admin@misal.com
  	ServerName misal.com
  	ServerAlias www.misal.com
	DocumentRoot /siteler/misal.com
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-error.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/misal.com-access.log combined
  	<Directory /siteler/misal.com>
      Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
	</Directory>
</VirtualHost>

3)Yeni siteyi aktif hale getir.

sudo a2ensite misal.com.conf

4) Site barındıran dizinin sahibini ve grubunu ayarla.

sudo chown -R www-data:www-data /siteler/misal.com/

5) Site dosyalarına kullanıcın ile erişime sorunu yaşarsan: (Sunucuda böyle yapma sakın!)

sudo chmod -R 777 /siteler/misal.com/

6) Logları izleme

tail -f /var/log/apache2/misal.com-error.log

Bir cevap yazın