Debian 8 Üzerine PostgreSQL 9.5 Kurulumu (Install PostgreSQL 9.5 On Debian 8)

sources.list e gerekli depo kaynağının eklenmesi.

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ jessie-pgdg main

Üstteki kaynak için gerekli anahtarın tanıtılması:

# apt-get install wget ca-certificates
# wget –quiet -O – https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | apt-key add –

Sistemin Postgresql 9.5 yazılımının kurulumu için update edilmesi:

# apt-get update

Postgresql 9.5 yazılımının kurulumu

# apt-get install postgresql-9.5

Postgres kullanıcısın şifresinin değiştirilmesi:

# passwd postgres

Gerekli dizinlerin oluşturulması (root ile):

mkdir /postgresql-9.5
mkdir /postgresql-9.5/data
mkdir /postgresql-9.5/data/pg_data
mkdir /postgresql-9.5/data/ts
mkdir /postgresql-9.5/data/ts/ts_asg
mkdir /postgresql-9.5/xlog
mkdir /postgresql-9.5/log

Dizinlerin sahibinin değiştirilmesi:

# chown postgres:postgres -R /postgresql-9.5

main Cluster’ının Silinmesi:

# pg_dropcluster –stop 9.5 main

Yeni Cluster oluşturma:

# pg_createcluster -d /postgresql-9.5/data/pg_data/ -l /postgresql-9.5/log/asg.log –start-conf auto 9.5 asg

Cluster’ların Listelenmesi:

$ pg_lsclusters

 

pg_hba.conf da gerekli bağlantı ayarının yapılması:

# nano /etc/postgresql/9.5/asg/pg_hba.conf
host    all             all             127.0.0.1/32            md5
host    all             all             192.168.0.0/24          md5
host    all             all             0.0.0.0/0               md5
host    all             all             ::ffff:192.168.0.0/120  md5

postgresql.conf da gerekli bağlantı ayarının yapılması:

# nano  /etc/postgresql/9.5/asg/postgresql.conf
listen_addresses=’*’

Servisi başlatma:

# systemctl start postgresql@9.5-asg.service

5432 Portunun dinlenip dinlenmediğinin kontrol edilmesi:

netstat -tulpn | grep :5432

Postgresql servislerinin kontrol edilmesi:

ps auxw | grep postgres

Uzak makinadan bağlantı yapılması:

psql -h 192.168.56.101 -p 5432 -U u_asg -W asg

Postgresql Servisinin Başlatılması:

# systemctl start  postgresql@9.5-asg.service

Postgresql Servisinin Kaydedilmesi:

# systemctl enable  postgresql@9.5-asg.service

Yeni Veritabanı Rolü Oluşturulması (Kullanıcı İsmi: u_asg):

su – postgres
psql
postgres=# create user u_asg encrypted password ‘abc’;

Yeni TableSpace Oluşturulması:

postgres=# Create TableSpace ts_asg Owner u_asg Location ‘/postgresql-9.5/data/ts/ts_asg’;

Yeni Veritabanı Oluştur:

postgres=# CREATE DATABASE asg WITH OWNER u_asg TEMPLATE template0 ENCODING ‘UTF8’ LC_COLLATE ‘tr_TR.UTF8’ LC_CTYPE = ‘tr_TR.UTF8’ TableSpace ts_asg;

u_asg Kullanıcısını asg veritabanı üzerinde dba yapma:

postgres=# GRANT ALL ON DATABASE asg TO u_asg;

asg veritabanına psql ile erişim:

$ psql -d asg

Bağlantı bilgilerinin görüntülenmesi:

postgres=# \conninfo

DB Kullanıcı Şifresinin Değiştirilmesi:

postgres=# \password postgres

Firewalld Servisinin Kapatılması:

# systemctl disable firewalld
# systemctl stop firewalld

Firewalld Servisini Kapatmadan Yetki Verilmesi:

firewall-cmd -permanent -add-port=5432/tcp
firewall-cmd -permanent -add-port=80/tcp
firewall-cmd -reload

Eğer SELinux Aktif İse:
(Run the following command to make PostgreSQL work if SELinux enabled on your system.)

# setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1

Başka bilgisayardan veritabanına psql ile bağlanmak:

psql -h 192.168.56.101 -p 5432 -U u_asg -W asg

Test Tablosunun Oluşutrulması Ve Veri Atılması:

postgres=# Create Table Tecrube(OKytNo int Not Null Primary Key);
postgres=# Insert Into Tecrube (OKytNo) Select generate_Series(1,200);
postgres=# Select * From Tecrube limit 10;

Bir cevap yazın