Pardus 17 (Debian 9) Üzerine PostgreSQL 9.6 Kurulumu (Install PostgreSQL 9.6 On Debian 9)

Pardus 17 (Debian 9) Üzerine PostgreSQL 9.6 Kurulumu

(Install PostgreSQL 9.6 On Debian 9)

 • Yeni sources.list’in oluşturulması:

  #echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ stretch-pgdg main” >
  /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

 • Üstteki kaynak için gerekli anahtarın tanıtılması:

  # apt-get install wget ca-certificates
  # wget –quiet -O – https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | apt-key add –

  Eğer yukarıdaki şekilde yükleyemezseniz aşağıdaki şekilde iki merhalede sertifikayı önce indirip, sonra tanıtabilirsiniz.

  # wget https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc
  # apt-key add –

 • Sistemin Postgresql 9.6 yazılımının kurulumu için update edilmesi:

  # apt-get update

 • Postgresql 9.6 yazılımının kurulumu

  # apt-get install postgresql-9.6

 • Postgres kullanıcısın şifresinin değiştirilmesi:

  # passwd postgres

 • pg_hba.conf da gerekli bağlantı ayarının yapılması:

  # nano /etc/postgresql/9.6/main/pg_hba.conf
  host    all             all
  127.0.0.1/32            md5
  host    all             all
  192.168.0.0/0          md5
  host    all             all
  0.0.0.0/0               md5
  host    all             all
  ::ffff:192.168.0.0/120  md5

 • postgresql.conf da gerekli bağlantı ayarının yapılması:

  # nano  /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf
  listen_addresses=’*’

 • Servisi başlatma:

  # systemctl start postgresql

 • 5432 Portunun dinlenip dinlenmediğinin kontrol edilmesi:

  netstat -tulpn | grep :5432

 • Postgresql servislerinin kontrol edilmesi:

  ps auxw | grep postgres

 • Uzak makinadan bağlantı yapılması: (Bunu biraz sonraki adımlarda bulunan “Yeni Veritabanı Rolü Oluşturulması”ndan sonra test ediniz.)

  psql -h 192.168.56.101 -p 5432 -U u_ali -W db_ali

 • Postgresql Servisinin Başlatılması:

  # systemctl start  postgresql

 • Postgresql Servisinin Kaydedilmesi:

  # systemctl enable  postgresql

 • Yeni Veritabanı Rolü Oluşturulması (Kullanıcı İsmi: u_ali):

  su – postgres
  psql
  postgres=# create user u_ali encrypted password ‘abc’;

 • Yeni TableSpace Oluşturulması:Önce dizini oluşturalım. (postgres kullanıcısı ile)

  $ mkdir /media/ali/sda3/postgresql-9.6/data/ts/ts_ali -p

  postgres=# Create TableSpace ts_ali Owner u_ali Location ‘/media/ali/sda3/postgresql-9.6/data/ts/ts_ali’;

 • Yeni Veritabanı Oluştur:

  postgres=# CREATE DATABASE db_ali WITH OWNER u_ali TEMPLATE template0 ENCODING ‘UTF8’ LC_COLLATE
  ‘tr_TR.UTF8’ LC_CTYPE = ‘tr_TR.UTF8’ TableSpace ts_ali;

 • u_ali Kullanıcısını db_ali veritabanı üzerinde dba yapma:

  postgres=# GRANT ALL ON DATABASE db_ali TO u_ali;

 • ali veritabanına psql ile erişim:

  $ psql -d db_ali

 • Bağlantı bilgilerinin görüntülenmesi:

  postgres=# \conninfo

 • DB Kullanıcı Şifresinin Değiştirilmesi:

  postgres=# \password postgres

 • Firewalld Servisinin Kapatılması:

  # systemctl disable firewalld
  # systemctl stop firewalld

 • Firewalld Servisini Kapatmadan Yetki Verilmesi:

  # firewall-cmd -permanent -add-port=5432/tcp
  # firewall-cmd -permanent -add-port=80/tcp
  # firewall-cmd -reload

 • Eğer SELinux Aktif İse:
  (Run the following command to make PostgreSQL work if SELinux enabled on your system.)

  # setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1

 • Başka bilgisayardan veritabanına psql ile bağlanmak:

  psql -h 192.168.56.101 -p 5432 -U u_ali -W db_ali

 • Test Tablosunun Oluşutrulması Ve Veri Atılması:

  postgres=# Create Table Tecrube(OKytNo int Not Null Primary Key);
  postgres=# Insert Into Tecrube (OKytNo) Select generate_Series(1,200);
  postgres=# Select * From Tecrube limit 10;

Bir cevap yazın