Pardus 19, Debian 10 Üzerine PostgreSQL 11 Kurulumu (Install PostgreSQL 11 on Pardus 19 or Debian 10)

Pardus 19, Debian 10 Üzerine PostgreSQL 11 Kurulumu (Install PostgreSQL 11 on Pardus 19 or Debian 10)
1. Gerekli paketlerin kurulması (The step of installing the necessary packages).
sudo apt install gnupg gnupg2
2. Anahtarın ve deponun eklenmesi (The step of add the key and repository step).
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ buster-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
3. PostgreSQL 11’in kurulması (The step of installing PostgreSQL 11).
sudo apt update
sudo apt -y install postgresql-11
4. PostgreSQL servisinin kontrol edilmesi. (The step of checking the PostgreSQL service).
sudo service --status-all | grep postgresql
5. “postgres” veritabanı kullanıcısın şifresinin değiştirilmesi (The step of changing the password of the postgres database user).
sudo su - postgres
postgres@pardus-19:~$ psql -c "alter user postgres with password 'GüçlüBirŞifreVeriniz'"

Eğer yazım hatası yapmadıysanız aşağıdaki mesajı görürsünüz (If you have not made a typo, you will see the following message):

ALTER ROLE
6. Uzaktan erişimin açılması (Step to turn on remote access.)

Aşağıdaki komut yardımıyla postgreSQL’in 127.0.0.1(localhost)’i dinlediğini görürsünüz. Bu ağ üzerinden gelen talepleri dinlemediğini gösterir. (You can see that postgreSQL is listening on 127.0.0.1 (localhost) using the command below. This indicates that it is not listening for requests over the network.)

ss -tunelp | grep 5432
Çıktısı: (Output:)
tcp   LISTEN  0    128      127.0.0.1:5432     0.0.0.0:*    users:(("postgres",pid=4462,fd=4)) uid:107 ino:21425 sk:4 <->         
tcp   LISTEN  0    128        [::1]:5432       [::]:*    users:(("postgres",pid=4462,fd=3)) uid:107 ino:21424 sk:6 v6only:1 <->

Ağdan gelen talepleri de dinlemesi için PostgreSQL 11’in yapılandırma dosyasını düzenliyoruz (We’re editing the PostgreSQL 11 configuration file to listen to requests from the network):

sudo nano /etc/postgresql/11/main/postgresql.conf

Eğer bütün ağdan gelen talepleri dinletmek isterseniz aşağıdaki satırı ekleyin (If you want him to listen to requests from the entire network, add the following line):

listen_addresses = '*'

Artık “ss -tunelp | grep 5432” komutunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır (The command “ss -tunelp | grep 5432” will now output as follows):

tcp   LISTEN  0    128       0.0.0.0:5432     0.0.0.0:*    uid:107 ino:29505 sk:b <->                           
tcp   LISTEN  0    128         [::]:5432       [::]:*    uid:107 ino:29506 sk:c v6only:1 <->

Sonra PostgreSQL 11’in pg_hba.conf yapılandırma dosyasını düzenliyoruz (Then we edit the pg_hba.conf configuration file of PostgreSQL 11):

sudo nano /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf

Mesela; 192.168.56.10 gibi bir ip adresiniz varsa ve sadece kendi bloğunuzun dinlemesini istiyorsanız ağı ve subnetmask’ı bu şekilde ekleyiniz (E.g; If you have an ip address like 192.168.56.10 and you want only your own block to listen, add the network and subnetmask in this way):

host  all       all       192.168.56.0/24     md5

Bütün ağı dinlemesi için aşağıdaki gibi yapabilirsiniz (To listen to the whole network, you can do as follows):

host  all       all       0.0.0.0/0     md5

Artık sunucumuz ağ üzerinden erişime açık hale geldi (Our server is now accessible over the network).

Artık diğer bir bilgisayardan şu şekilde erişebilirsiniz (You can now access it from another computer as follows.):

psql -h "server address" -p 5432 -U postgres -W postgres
X. Gelecek konular (Future topics):
 • Role oluşturma. (Create Role)
 • Veritabanı oluşturma. (Create Database)
 • Şema oluşturma. (Create Schema)
 • GRANT komutuyla yetki verme. (Authorize with the GRANT command)
 • search_path ayarlama. (Setting search_path)

Bir cevap yazın